CHRYSO®Xel 650

Compliance

CHRYSO®Xel 650 jest bezchlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? wi?zanie, która wspomaga wczesne stadium reakcji hydratacji, szczególnie w warunkach obni?onej temperatury. Znacz?co redukuje czas wi?zania, prowadz?c do szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci betonu.

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Zalecany do cementu CEM III
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy spr??one
  • Elementy ?elbetowe
  • Beton wymagaj?cy szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci, równie? w obni?onej temperaturze dojrzewania
  • Betonowanie w temperaturze do -15°C
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz