ODPOWIEDZIALNA FIRMA

Projekt GRUPY

“Grupa CHRYSO w projekcie zrównowa?onego rozwoju uwzgl?dnia dwa wymiary:

 • wewn?trzny, uwzgl?dniaj?cy trzy filary wbudowane w projekt zrównowa?onego rozwoju: budowa dobrobytu, wspieranie post?pu spo?ecznego i minimalizacja wp?ywu na ?rodowisko. By? wzorcem to nasz cel.
 • zewn?trzny: przekonanie, ?e nasze rozwi?zania s? sprawcami „zielonej rewolucji" w dziedzinie  materia?ów budowlanych. Naszym celem jest przyczynianie si? do tworzenia „zielonych materia?ów" w przysz?o?ci." 


                                                                                                        Thierry Bernard, President

 CHRYSO, odpowiedzialn? firm?

CHRYSO podj??o szereg konkretnych dzia?a? dotycz?cych nast?puj?cych tematów:

Zielony-projekt w R&D

 • Projektowanie produktów maj?cych minimalny wp?yw na ?rodowisko (wykonywanie bada? LCA - ocen cyklu ?ycia i wydawanie certyfikatów o oddzia?ywaniu na ?rodowisko i zdrowie).
     
 • Wykorzystanie bezpiecznych surowców w tworzeniu i projektowaniu domieszek, które zmniejszaj? ryzyko nara?enia u?ytkownika na niebezpiecze?stwo (bezpo?rednich i po?rednich klientów):
          Zwi?kszenie ilo?ci sk?adników pochodzenia ro?linnego (np. opartych na biomasie)
          Wprowadzanie produktów nie zawieraj?cych rozpuszczalników

Procesy przemys?owe

 • Recykling ?cieków i wody stosowanej do produkcji i czyszczenia kontenerów.
 • Optymalizacja procesów przemys?owych w celu zmniejszenia zu?ycia energii.
 • Budowa nowych fabryk opartych na modelu „green factory".

Zawansowane systemy zarz?dzania

 • Zgodno?? produktów z przepisami REACH dla substancji chemicznych oraz ze standardami mi?dzynarodowych i krajowych certyfikatów jako?ci produktów (CE, NF, BENOR, ASTM, Komo, itp.)
 • Systemy zarz?dzania i produkty zgodne z wymogami norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.