o nas

Spó?ka CHRYSO Polska za?o?ona w 2000r. jest liderem w bran?y domieszek i dodatków chemicznych
do materia?ów budowlanych.
Swoim klientom, w?ród których znajduj? si? producenci betonu i cementu, producenci prefabrykatów betonowych , betonu towarowego oraz firmy budowlane, oferuje fachow?  wiedz? i innowacyjne rozwi?zania  w zakresie chemii budowlanej.

CHRYSO Polska:

Rok za?o?enia- 2000
Centrum Technologiczne CHRYSO w B?oniu i jego filia w Gdyni
1 Zak?ad Produkcyjny

Nasza misja

 • Wiedza: substancje chemiczne do produkcji materia?ów budowlanych
 • Pozycja: czo?owe miejsce w?ród producentów materia?ów budowlanych
 • Rozwi?zania: domieszki i dodatki chemiczne do betonu i cementu
 • Kana?y dystrybucji: produkty dystrybuowane w obszarze dzia?ania spó?ki s? projektowane i wytwarzane w Polsce
 • Eksport: CHRYSO  Polska zajmuje równie? dobr? pozycj? na rynkach eksportowych
 • Cz??? grupy francuskiej: filia nale?y do niezale?nej grupy francuskiej (z LBO France jako udzia?owcem wi?kszo?ciowym)
 • Rynki i grupy klientów:
  • BETON:: producenci betonu towarowego, prefabrykatów, drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych,  wykonawcy i projektanci (infrastruktura, posadzki)
  • CEMENT: producenci cementu
  • ZASTOSOWANIA PRZEMYS?OWE: du?e inwestycje infrastrukturalne

Badania i Rozwój

20% naszego personelu  zaanga?owane jest  w obszarze R&D

55% naszego obrotu generowane jest dzi?ki produktom

m?odszym ni? 5 lat
3% naszego obrotu jest co roku inwestowane w R&D

Innowacyjno?? mamy we krwi

CHRYSO od dawna inwestuje w strategi?, której celem jest tworzenie nowych rozwi?za? w celu zapewnienia naszym klientom satysfakcji poprzez coraz pe?niejsze zaspokajanie ich ekonomicznych i technicznych potrzeb. Nasza spó?ka dostarcza szerok? gam? produktów, które stale ewoluuj?, dzi?ki czemu nasi klienci otrzymuj? optymaln? odpowied? na swoje codzienne potrzeby.

Przyk?ady najnowszych innowacji CHRYSO®

 • technologia FILL-FREE® wbudowana w seri? CHRYSO®Premia 500
 • technologia LSS (Low Sulfate Sensitive)
 • technologia CHRYSO®Optima 100
 • linia produktów CHRYSO®Equalis
 • technologia LuminTech® by CHRYSO®

Istota potrzeb naszych klientów

Aby dostarczy?  odpowiednie produkty  naszym klientom s?uchamy ich potrzeb i spe?niamy wymagania. Nasze zrównowa?one rozwi?zania obejmuj? szerok? gam? produktów i us?ug ?wiadczonych przez zespó? naszych ekspertów. Nasze has?a przewodnie to Jako??, Szybka reakcja i Otwarto?? us?ug.

Odpowiedzialno??

Naszym priorytetem jest dzia?anie z odpowiedzialno?ci?. Jeste?my transparentni dla naszych interesariuszy.  Dzia?alno?? ca?ej grupy  jest zorientowana na pracowników i klientów: ich satysfakcja jest dla nas bardzo wa?na, tak jak i szacunek wobec bezpo?rednich i po?rednich interesariuszy.

CHRYSO Polska posiada 4 certyfikaty zak?adowej kontroli produkcji :
 nr 211-CPR-051 (zgodnie z norm?  zharmonizowan? PN-EN 934-2+A1:2012, PN-EN 934-3+A1:2012)
PC 138-WB (zgodnie z aprobat? techniczn? IBDiM Nr AT/2016-02-3248)
PC 139-WB (zgodnie z aprobat? techniczn? IBDiM Nr AT/2015-03-3142/1)
PC 140-WB (zgodnie z aprobat? techniczn? IBDiM Nr AT/2014-02-3073/2)


Certyfikaty te pozwalaj? nam udziela? gwarancji na nasze us?ugi oraz ich sta?? ewolucj? w ramach naszych procesów wewn?trznych.