OFERTA US?UG

Nasza filozofia zawsze ka?e nam umieszcza? priorytety w sercu naszej dzia?alno?ci. To w?a?nie dlatego CHRYSO ??czy szerok? ofert? domieszek chemicznych w kompleksow? gam? us?ug. Obejmuje ona doradztwo naszych ekspertów w obszarach, które s? najwa?niejsze w codziennej dzia?alno?ci naszych klientów takich jak: sprz?t dozuj?cy, rozwi?zania w zakresie ?a?cucha dostaw, szkolenia, wsparcie techniczne...
Któ? potrafi?by  wspomóc  naszych klientów w dokonywaniu wyborów lepiej  ni? kadra, która najlepiej zna produkty CHRYSO?

Wsparcie techniczne

Wspieramy naszych klientów  w tworzeniu mieszanek betonowych przy pomocy naszych Doradców Techniczno- Handlowych  i wsparciu Centrum Technologicznemu Chryso oraz dzia?u R&D.

Codziennie zapewniamy jako?? naszych us?ug

CHRYSO codziennie wspiera swoich klientów w ramach ca?ego ?a?cucha logistycznego: podczas rozwoju produktu oraz zarz?dzania dostawami i instalacjami.