NOTA PRAWNA

Portal internetowy https://www.chryso.plwww.chryso-group.com (zwany dalej « Portalem ») jest w?asno?ci? spó?ki CHRYSO SAS, spó?ki akcyjnej o strukturze uproszczonej o kapitale 403 665 EUR z siedzib? pod adresem : 19, place de la Résistance, 924450 Issy les Moulineaux (Francja), wpisanej do rejestru handlowego S?du Gospodarczego w Nanterre pod numerem: B 964 200 497. Dost?p do portalu i sposób wykorzystywania jego zawarto?ci podlegaj? ni?ej okre?lonym zasadom prawnym.U?ytkownik, który odwiedza portal i poszukuje w nim informacji domy?lnie przyjmuje te zasady bez zastrze?e?.


"Us?ugodawc? stale i bezpo?rednio przechowuj?cym dane udost?pnione w portalu jest firma Inov-Agency z siedzib? pod adresem: 51-53 rue de l'Alcazar, 59000 Lille (Francja).
www.inov-agency.com
Integracj? zawarto?ci i zarz?dzanie zawarto?ci? portalu powierzono spó?ce Inov-Agency."


Zawarto?? portalu – Ograniczona odpowiedzialno?? w?a?ciciela
Spó?ka CHRYSO udost?pnia w Portalu u?ytkownikom informacje na zasadzie orientacyjnej. Stara si? ona jak najlepiej aktualizowa? portal,  zobowi?zuje si? jednak tylko do wykorzystania wszelkich dost?pnych ?rodków w trosce o jako?? zamieszczanej informacji. Spó?ka CHRYSO dok?ada wszelkich stara? o udost?pnianie informacji wiarogodnej i wyczerpuj?cej, nie mo?e jednak odpowiada? za b??dy, przeoczenia czy skutki jej wykorzystania. W szczególno?ci klikni?cie na jeden z zamieszczonych odsy?aczy (linków) hipertekstowych powoduje odes?anie u?ytkownika do innego portalu informacyjnego, nad którego zawarto?ci? spó?ka CHRYSO nie panuje. Dlatego u?ytkownik domy?lnie wyra?a zgod? na wykorzystywanie informacji na swoj? wy??czn? odpowiedzialno??. Portal nie zosta? pomy?lany do e-handlu - zamieszczonej informacji nie nale?y traktowa? jako oferty sprzeda?y czy zakupu. Przedstawiany zestaw produktów, metod i programów nie mo?e by? oferowany we wszystkich krajach.


W?asno?? intelektualna
Ogólna struktura, oprogramowanie, teksty, obrazy statyczne lub animowane, strona d?wi?kowa, wykorzystywane kompetencje, rysunki, grafika, bazy danych oraz wszelkie inne elementy sk?adaj?ce si? na Portal s? wy??czn? w?asno?ci? spó?ki CHRYSO. Cz??ciowe lub ca?kowite przedstawianie i/lub odtwarzanie Portalu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody spó?ki CHRYSO jest zabronione, b?dzie traktowane jako podróbka i z tego tytu?u karalne z artyku?ów L.335-2 i nast?pnych kodeksu w?asno?ci intelektualnej. Marki i loga, figuruj?ce w Portalu, s? w?asno?ci? spó?ki CHRYSO lub osób trzecich. O ile spó?ka CHRYSO lub zainteresowane osoby trzecie uprzednio nie wyra?? na to pisemnej zgody, ca?kowite lub cz??ciowe wykorzystywanie i odtwarzanie tych marek i/lub lóg jest zabronione w rozumieniu artyku?u L.713-2 kodeksu w?asno?ci intelektualnej.


Linki do innych portali
Portal mo?e zawiera? odsy?acze hipertekstowe do innych portali internetowych, w szczególno?ci do portali partnerów spó?ki CHRYSO. Odsy?acze te zosta?y umieszczone w Portalu po uzyskaniu pisemnej zgody w?a?cicieli w/w. portali. Tworzenie odsy?aczy (linków) do Portalu wymaga wcze?niejszego udzielenia na to przez spó?k? CHRYSO pisemnej zgody. Zgoda taka mo?e zosta? w ka?dej chwili cofni?ta przez spó?k? CHRYSO bez konieczno?ci podania przyczyn.
Przetwarzanie imiennych danych zgodnie z rozporz?dzeniami ustawy z 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych w?a?ciciel Portalu zg?osi? krajowej komisji ochrony danych osobowych (CNIL) fakt automatycznego przetwarzania imiennych danych w tym?e Portalu. Komisja potwierdzi?a odbiór zg?oszenia pokwitowaniem nr 1218416 z 24 wrze?nia 2004 r. Informuje si? u?ytkownika, ?e zgodnie z artyku?em 27 ustawy o ochronie danych osobowych z 6 stycznia 1978 r. formularze figuruj?ce w Portalu maj? na celu wy??cznie zebranie informacji, koniecznych dla sprostania oczekiwaniom zainteresowanego. Informacje imienne o u?ytkowniku, przeznaczone dla spó?ki CHRYSO odpowiedzialnej za ich przetwarzanie na potrzeby administracyjne, handlowe i/lub marketingowe oraz dla jej partnerów, nie b?d? przekazywane osobom trzecim. Spó?ka CHRYSO wykorzystuje wszelkie ?rodki do zapewnienia bezpiecze?stwa i poufno?ci utworzonych kartotek imiennych. Informuje si? u?ytkownika, ?e podczas przegl?dania Portalu mo?e zosta? uruchomiony system monitoringowy, umo?liwiaj?cy przechowanie informacji od u?ytkownika przez okres 24 godzin. U?ytkownikowi przys?uguje prawo wgl?du do danych osobowych z wykorzystaniem technik identyfikowalno?ci, mo?e on ponadto za??da? usuni?cia danych z kartoteki lub ich modyfikacji. Informuje si? u?ytkownika, ?e skorzystanie z w/w. prawa do wgl?du i modyfikacji wymaga listownego przes?ania odno?nej pro?by spó?ce CHRYSO na adres: 19, place de la Résistance, 92440 Issy-les-Moulineaux (France) lub wys?ania takiej pro?by poczt? elektroniczn? na adres: contact@chryso.com. Jednocze?nie spó?ka CHRYSO zwraca uwag? u?ytkowników na mo?liwe ryzyko zwi?zane z przesy?aniem poufnych danych w Internecie jako takim. U?ytkownicy Portalu obowi?zani s? przestrzega? rozporz?dze? ustawy o ochronie danych osobowych, w przeciwnym razie mog? zosta? poci?gni?ci do odpowiedzialno?ci karnej. W szczególno?ci obowi?zani s? oni nie odnotowywa? imiennych danych, do których uzyskali dost?p w Portalu, nie wykorzystywa? ich w sposób niew?a?ciwy ani bezprawny oraz - w szerszym rozumieniu - powstrzyma? si? od dzia?a? godz?cych w ?ycie prywatne lub reputacj? osób trzecich.


Funkcjonowanie techniczne Portalu – Brak gwarancji
Portal jest zasadniczo dost?pny 7 dni w tygodniu przez ca?? dob?. W przypadku si?y wy?szej, problemów informatycznych, technicznych lub wynikaj?cych ze struktury sieci telekomunikacyjnych, konieczno?ci obs?ugi technicznej czy innych wyj?tkowych okoliczno?ci tu nie wyszczególnionych, dost?p do cz??ci lub ca?o?ci Portalu mo?e zosta? wstrzymany lub zlikwidowany decyzj? spó?ki CHRYSO. W przypadku obs?ugi technicznej i/lub decyzji podj?tej przez spó?k? CHRYSO z innych wzgl?dów, dost?p do Portalu mo?e zosta? przerwany. Portal podlega zmianom i modyfikacjom bez konieczno?ci oficjalnego informowania o tym w jakikolwiek sposób u?ytkowników. U?ytkownik Portalu powinien posiada? wiedz? i ?rodki konieczne do dost?pu i u?ytkowania tego ostatniego oraz sprawdzi?, czy jego oprogramowanie nie zawiera wirusów i funkcjonuje nienagannie.


Sprawy sporne
Zawarto?? Portalu podlega rozporz?dzeniom francuskiego ustawodawstwa z wy??czeniem norm kolizyjnych. Powy?sze dotyczy zarówno przepisów merytorycznych, jak i formalnych. Spory, dotycz?ce zawarto?ci Portalu, rozstrzygaj? w?a?ciwe s?dy francuskie.