NOTA PRAWNA

Portal internetowy https://www.chryso.plwww.chryso-group.com (zwany dalej « Portalem ») jest własnością spółki CHRYSO SAS, spółki akcyjnej o strukturze uproszczonej o kapitale 403 665 EUR z siedzibą pod adresem : 19, place de la Résistance, 924450 Issy les Moulineaux (Francja), wpisanej do rejestru handlowego Sądu Gospodarczego w Nanterre pod numerem: B 964 200 497. Dostęp do portalu i sposób wykorzystywania jego zawartości podlegają niżej określonym zasadom prawnym.Użytkownik, który odwiedza portal i poszukuje w nim informacji domyślnie przyjmuje te zasady bez zastrzeżeń.


"Usługodawcą stale i bezpośrednio przechowującym dane udostępnione w portalu jest firma Inov-Agency z siedzibą pod adresem: 51-53 rue de l'Alcazar, 59000 Lille (Francja).
www.inov-agency.com
Integrację zawartości i zarządzanie zawartością portalu powierzono spółce Inov-Agency."


Zawartość portalu – Ograniczona odpowiedzialność właściciela
Spółka CHRYSO udostępnia w Portalu użytkownikom informacje na zasadzie orientacyjnej. Stara się ona jak najlepiej aktualizować portal,  zobowiązuje się jednak tylko do wykorzystania wszelkich dostępnych środków w trosce o jakość zamieszczanej informacji. Spółka CHRYSO dokłada wszelkich starań o udostępnianie informacji wiarogodnej i wyczerpującej, nie może jednak odpowiadać za błędy, przeoczenia czy skutki jej wykorzystania. W szczególności kliknięcie na jeden z zamieszczonych odsyłaczy (linków) hipertekstowych powoduje odesłanie użytkownika do innego portalu informacyjnego, nad którego zawartością spółka CHRYSO nie panuje. Dlatego użytkownik domyślnie wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji na swoją wyłączną odpowiedzialność. Portal nie został pomyślany do e-handlu - zamieszczonej informacji nie należy traktować jako oferty sprzedaży czy zakupu. Przedstawiany zestaw produktów, metod i programów nie może być oferowany we wszystkich krajach.


Własność intelektualna
Ogólna struktura, oprogramowanie, teksty, obrazy statyczne lub animowane, strona dźwiękowa, wykorzystywane kompetencje, rysunki, grafika, bazy danych oraz wszelkie inne elementy składające się na Portal są wyłączną własnością spółki CHRYSO. Częściowe lub całkowite przedstawianie i/lub odtwarzanie Portalu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody spółki CHRYSO jest zabronione, będzie traktowane jako podróbka i z tego tytułu karalne z artykułów L.335-2 i następnych kodeksu własności intelektualnej. Marki i loga, figurujące w Portalu, są własnością spółki CHRYSO lub osób trzecich. O ile spółka CHRYSO lub zainteresowane osoby trzecie uprzednio nie wyrażą na to pisemnej zgody, całkowite lub częściowe wykorzystywanie i odtwarzanie tych marek i/lub lóg jest zabronione w rozumieniu artykułu L.713-2 kodeksu własności intelektualnej.


Linki do innych portali
Portal może zawierać odsyłacze hipertekstowe do innych portali internetowych, w szczególności do portali partnerów spółki CHRYSO. Odsyłacze te zostały umieszczone w Portalu po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli w/w. portali. Tworzenie odsyłaczy (linków) do Portalu wymaga wcześniejszego udzielenia na to przez spółkę CHRYSO pisemnej zgody. Zgoda taka może zostać w każdej chwili cofnięta przez spółkę CHRYSO bez konieczności podania przyczyn.
Przetwarzanie imiennych danych zgodnie z rozporządzeniami ustawy z 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych właściciel Portalu zgłosił krajowej komisji ochrony danych osobowych (CNIL) fakt automatycznego przetwarzania imiennych danych w tymże Portalu. Komisja potwierdziła odbiór zgłoszenia pokwitowaniem nr 1218416 z 24 września 2004 r. Informuje się użytkownika, że zgodnie z artykułem 27 ustawy o ochronie danych osobowych z 6 stycznia 1978 r. formularze figurujące w Portalu mają na celu wyłącznie zebranie informacji, koniecznych dla sprostania oczekiwaniom zainteresowanego. Informacje imienne o użytkowniku, przeznaczone dla spółki CHRYSO odpowiedzialnej za ich przetwarzanie na potrzeby administracyjne, handlowe i/lub marketingowe oraz dla jej partnerów, nie będą przekazywane osobom trzecim. Spółka CHRYSO wykorzystuje wszelkie środki do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności utworzonych kartotek imiennych. Informuje się użytkownika, że podczas przeglądania Portalu może zostać uruchomiony system monitoringowy, umożliwiający przechowanie informacji od użytkownika przez okres 24 godzin. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych z wykorzystaniem technik identyfikowalności, może on ponadto zażądać usunięcia danych z kartoteki lub ich modyfikacji. Informuje się użytkownika, że skorzystanie z w/w. prawa do wglądu i modyfikacji wymaga listownego przesłania odnośnej prośby spółce CHRYSO na adres: 19, place de la Résistance, 92440 Issy-les-Moulineaux (France) lub wysłania takiej prośby pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Jednocześnie spółka CHRYSO zwraca uwagę użytkowników na możliwe ryzyko związane z przesyłaniem poufnych danych w Internecie jako takim. Użytkownicy Portalu obowiązani są przestrzegać rozporządzeń ustawy o ochronie danych osobowych, w przeciwnym razie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. W szczególności obowiązani są oni nie odnotowywać imiennych danych, do których uzyskali dostęp w Portalu, nie wykorzystywać ich w sposób niewłaściwy ani bezprawny oraz - w szerszym rozumieniu - powstrzymać się od działań godzących w życie prywatne lub reputację osób trzecich.


Funkcjonowanie techniczne Portalu – Brak gwarancji
Portal jest zasadniczo dostępny 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadku siły wyższej, problemów informatycznych, technicznych lub wynikających ze struktury sieci telekomunikacyjnych, konieczności obsługi technicznej czy innych wyjątkowych okoliczności tu nie wyszczególnionych, dostęp do części lub całości Portalu może zostać wstrzymany lub zlikwidowany decyzją spółki CHRYSO. W przypadku obsługi technicznej i/lub decyzji podjętej przez spółkę CHRYSO z innych względów, dostęp do Portalu może zostać przerwany. Portal podlega zmianom i modyfikacjom bez konieczności oficjalnego informowania o tym w jakikolwiek sposób użytkowników. Użytkownik Portalu powinien posiadać wiedzę i środki konieczne do dostępu i użytkowania tego ostatniego oraz sprawdzić, czy jego oprogramowanie nie zawiera wirusów i funkcjonuje nienagannie.


Sprawy sporne
Zawartość Portalu podlega rozporządzeniom francuskiego ustawodawstwa z wyłączeniem norm kolizyjnych. Powyższe dotyczy zarówno przepisów merytorycznych, jak i formalnych. Spory, dotyczące zawartości Portalu, rozstrzygają właściwe sądy francuskie.